Privacy statement

Zonnepanelen Brabant B.V.

Datum: 18 juni 2020 Versie: 1.0

Bezoekadres

Zonnepanelen Brabant B.V. Blauwhekken 1E 4751 XD Oud Gastel (A17 afslag 21 Roosendaal – Noord) Nederland

Internet

www.zonnepanelen-brabant.nl

Telefoon

0165-201134

E-mail

info@zonnepanelen-brabant.nl

Btw-nummer

859158433B01

KvK-nummer

72574313 Dit is het privacy statement van de besloten vennootschap Zonnepanelen Brabant B.V., gevestigd aan de Blauwhekken 1e, 4751 XD te Oud Gastel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72574313. In dit document wordt uitgelegd hoe Zonnepanelen Brabant B.V. omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Zonnepanelen Brabant B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Verkrijging persoonsgegevens Indien u gebruikt maakt van de diensten van Zonnepanelen Brabant B.V., verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Zonnepanelen Brabant B.V., of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Categorieën persoonsgegevens Zonnepanelen Brabant B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Financiële gegevens;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.
Doel van de verwerking De persoonsgegevens die door Zonnepanelen Brabant B.V. verwerkt worden, hebben ten doel om:
 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
  Grondslag verwerking Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Zonnepanelen Brabant B.V. worden persoonsgegevens verwerkt. Zonnepanelen Brabant B.V. verwerkt uitsluitend gegevens die Zonnepanelen Brabant B.V. noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Zonnepanelen Brabant B.V. bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.zonnepanelen-brabant.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. Noodzaak verwerking De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Zonnepanelen Brabant B.V. biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. Geautomatiseerde besluitvorming Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Bewaartermijn De door Zonnepanelen Brabant B.V. verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Verwerking door derden Zonnepanelen Brabant B.V. deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Zonnepanelen Brabant B.V. kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Door Zonnepanelen Brabant B.V. ingeschakelde derden, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
  Beveiliging van Persoonsgegevens Zonnepanelen Brabant B.V. neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Disclaimer website Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Zonnepanelen Brabant B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Zonnepanelen Brabant B.V. aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Zonnepanelen Brabant B.V. voor zover deze niet aan derden toebehoren. Cookieverklaring Rechten van betrokkenen Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
 • Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing.
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Zonnepanelen Brabant B.V..
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Zonnepanelen Brabant B.V., in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Zonnepanelen Brabant B.V. over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Zonnepanelen Brabant B.V. staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering. Klacht Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Zonnepanelen Brabant B.V. met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail info@zonnepanelen-brabant.nl Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Zonnepanelen Brabant B.V. u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Zonnepanelen Brabant B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: Wijzigingen Privacy Statement Zonnepanelen Brabant B.V. kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte. Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 18 juni 2020.
Zonnepanelen op Dak Zonnepanelen Brabant